Algemene Voorwaarden2018-06-27T09:58:51+00:00

Algemene voorwaarden The Iphone Maker

Klachten
1 – Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de klant aangeven zijn.

Prijs
2 – De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.
3- Voorbehoud is bij onverwachtse prijsstijgingen van de nieuw in te kopen reparatieonderdelen die nodig zijn voor betreffende reparatie. Mocht dit het geval zijn, zal The Iphone Maker ten alle tijden dit met de klant bespreken. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de klant mag The Iphone Maker verder met de reparatie tegen de hogere prijs.

Stoppen of doorgaan
3 – Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de extra kosten brengen wij alleen de onderzoekskosten in rekening
4 – De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door The Iphone Maker in geval van extra kosten en betaalt dan geen onderzoekskosten. The Iphone Maker stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
5 – Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze The Iphone Maker niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product
6 – Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijden de duur van de reparatie.

Kwaliteit
7 – Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe en originele onderdelen. Wanneer de klant dat verzoekt, stelt The Iphone Maker de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
8 – Na de reparatie ontvangt de klant desgewenst een factuur met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid
9 – The Iphone Maker is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehorende accessoires alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie
10 – The Iphone Maker geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twaalf maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.
11 – Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend
12 – Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in.

Niet afgehaalde producten
13 – Indien na 1 maand dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is The Iphone Maker gerechtigd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Geschillen
14 – Mocht een reparatie van The Iphone Maker, ondanks onze uiterste inspanning, niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan kan de klant zijn onvrede telefonisch, via mail of via de post aan The Iphone Maker kenbaar maken. The Iphone Maker zal zich uiterst inspannen om samen met de klant te zoeken naar een oplossing naar tevredenheid van de klant
15 – Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018

WhatsApp chat